Pravne napomeneDownload Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA SIGNUM MAX d.o.o.

 

UVODNE ODREDBE
Ovim Uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se svi odnosi između SIGNUM MAX-a i fizičkih ili pravnih osoba (u daljnjem tekstu: Korisnika) kojima SIGNUM MAX pruža Usluge i izrađuje, odnosno plasira Proizvode.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na SIGNUM MAX-ovoj internetskoj stranici ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve Korisnike koji su ugovor s SIGNUM MAX-om sklopili nakon toga dana. Korisnik je suglasan da SIGNUM MAX zadržava pravo promjene Uvjeta, s time da de Korisnik o tome biti pravodobno obaviješten.

Na ugovore sklopljene prije objave ovih Uvjeta, isti će se primjenjivati istekom roka od 30 dana od njihove objave, pod uvjetom da Korisnici u tom roku pisanim putem ne obavijeste SIGNUM MAX da raskidaju Ugovor.

Sklapanjem Ugovora o pružanju Usluga s SIGNUM MAX-om, Korisnik potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.

Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima bit će valjani samo ako ih je SIGNUM MAX prihvatio u pisanom obliku.

TUMAČENJE
U ovim Uvjetima dolje navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
 

«Proizvodi»      
Bilo koji proizvodi iz proizvodnog asortimana SIGNUM MAX-a uključujući, ali ne isključivo displeji i to: veliki (premium displej, promo otoci, zidovi, pultovi i vitrine, totemi i sl.), srednji (stalaže, stalci, omotači paleta, odjeljivači paleta i sl.), mali (menu držači-holderi, svjetleći paneli, promo stalci, paletne dekoracije, A displeji/table, putni stalci, paraziti, promotivni stolići, dispenzeri, držači letaka, enhanceri, info displeji, LED displeji, bottle holderi, šećernice), te ostali displeji koji služe za izlaganje proizvoda i za promociju, svjetleće reklame, oglasne ploče, zatim plakati, banneri, naljepnice, podna grafika, prozorske grafike, auto grafike. Prozivodi se izrađuju od sljedećih materijala, uključujući ali ne isključivo: plexi, forex, karton, polipropilen, alcubond, metal, drvo, kappa, pet , folija, led rasvjeta, polistiren, staklo i slično. 

«Usluge»           
Bilo koje usluge koje pruža SIGNUM MAX u okviru svoga poslovanja koje uključuju, ali ne isključivo izradu “Proizvoda”, konturno rezanje (plexi, forex, karton, polipropilen, alcubond, metal, drvo, kappa, pet, folija, polistiren, staklo) , formatno rezanje (plexi, forex, karton, polipropilen, alcubond, metal, drvo, kappa, pet, folija, polistiren, staklo), savijanje materijala (plexi, forex, karton, polipropilen, alcubond, metal, drvo, kappa, pet, folija, polistiren, staklo), obrada drveta, stolarske usluge, savijanje i ljepljenje raznih vrsta plastičnih materijala (plexi, forex, polipropilen, pet, polistiren), pjeskarenje (plexi, alcubond, metal, pet, staklo), lakiranje (metal, staklo), termoformiranje (plexi, forex, polipropilen pet, polistiren), tisak (plexi, forex, karton, polipropilen, alcubond, metal, drvo, kappa, pet, folija, polistiren, staklo), laminacija (plexi, forex, karton, polipropilen, alcubond, metal, drvo, kappa, pet, folija, polistiren, staklo), instalaciju i deinstalaciju svih materijala za promidžbu, te sve ostale  usluge vezane za promidžbu.

«Naknada»       
Naknada zaračunata Korisniku za Usluge koje mu pruža ili su mu pružene od strane SIGNUM MAX-a, a koja je izračunata ili sukladno SIGNUM MAX-ovom cjeniku važećem u trenutku prihvata ponude od strane Klijenta ili na drugi način određen Ugovorom.

«Povjerljive informacije»         
Poslovne tajne i druge informacije koje je bilo koja stranka označila kao takve ili priroda kojih je očigledno tajna ili povjerljiva.

«Ugovor»
Ugovor o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.

«Ovlaštena osoba «SIGNUM MAX¬a»
Bilo koji direktor SIGNUM MAX-a upisan u sudskom registru.

«Ovlaštena osoba korisnika»   
Sam Korisnik (ako je Korisnik fizička osoba) te bilo koji Korisnikov zaposlenik ili predstavnik (ako je Korisnik fizička ili pravna osoba).

«Korisnički materijal»
Bilo koji materijal i/ili bilo koji podaci i/ili bilo koje informacije (uključujući i Materijal trećih osoba stavljen na raspolaganje SIGNUM MAX-u ili korišten u svezi s Uslugama od strane Korisnika ili u ime korisnika

«Korisnik»        
Fizička ili pravna osoba, čiji su podaci upisani u elektroničku naružbenicu ili čiji su podaci dani SIGNUM MAX-u u trenutku kada je narudžba stavljena putem telefona, koja zaključuje Ugovor s SIGNUM MAX- om sukladno ovim Uvjetima.

«Neprikladan materijal»           
Materijal koji je prema važećim propisima bilo koje države u kojoj je isti Materijal dostupan: nezakonit, prijeteći, uvredljiv, štetan, zlonamjeran, vulgaran, pornografski, prostački, klevetnički, pogrdan, povrijeđuje bilo koje pravo intelektualnog vlasništva, pravo osobnosti ili pravo na zaštitu osobnih podataka, predstavlja ili potiče na počinjenje kaznenog djela, ili sadrži viruse, crve, trojanske konje ili drugi štetan kod;

«Prava intelektualnog vlasništva»        
Autorsko pravo, srodna prava, patenti, registrirani ili neregistrirani dizajn, topografije, žigovi i uslužni žigovi i prijave za zaštitu bilo kojeg od prethodno navedenih prava, zajedno sa svim poslovnim tajnama, znanjem i iskustvom (know-how), pravom na povjerenje i drugim pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva u svim dijelovima svijeta;

«Materijal»      
Uključuje, osim pisanih dokumenata, mape, planove, dizajn, crteže, slike ili drugi prikaze, tekstove, grafiku, zvuk, video, kod ili bilo kakav drugi zapis bilo koje informacije u bilo kojem obliku

«Mjesec»          
Kalendarski mjesec;

«Narudžbenica»
Obrazac (bilo elektronički ili papirnati) pomoću kojeg Korisnik podnosi Narudžbu na način da na istom Korisnik navede podatke o Uslugama i sve druge u obrascu obvezne podatke;

«Narudžba»     
Usluga zatražena od strane Korisnika putem Narudžbenice ili putem telefona ili na drugi način, na koju narudžbu se primjenjuju ovi Uvjeti;

«Cjenik»            
Popis trenutno važećih SIGNUM MAX-ovih cijena za svaku od Usluga dostupan na SIGNUM MAX-ovim internetskim stranicama ili stavljen na raspolaganje od strane SIGNUM MAX-a putem telefaksa ili pošte na zahtjev Korisnika;

«Primjenjivi propisi»   
Propisi koji se odnose na zaštitu podataka, svi propisi koji reguliraju pitanja Neprikladnog materijala, te općenito svi važeći propisi koji se primjenjuju na konkretnu situaciju;

«SIGNUM MAX»            
SIGNUM MAX društvo s ograničenom odgovornošću za  proizvodnju, trgovinu i usluge upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080487434, OIB: 70732861774 sa adresom sjedišta u Zaprešić (Grad Zaprešić), Pere Devčića 67

«Korisnički podaci»      
Korisničko ime i zaporka i bilo koji drugi pristupni podaci koji se rabe vezano za Usluge;

«Pisano»           
Bilo koje navođenje riječi «pismeno», «pisano», «pismo» u ovim Uvjetima, kao i izvedenica tih riječi, što uključuje poruke telefaksom i materijal prenesen u elektronskom obliku.

Zaglavlja se rabe samo radi preglednosti i ne mogu biti od utjecaja na tumačenje ovih Uvjeta;

Jednina uključuje množinu i obrnuto, a pozivanje na jedan rod uključuje i drugi rod; 1.2.3. pojmovi koji označavaju osobe uključuju pravne i fizičke osobe;

Riječi koje slijede nakon riječi «uključuje», «uključujući» i njihovih izvedenica ne čine iscrpan popis;

Upućivanje na bilo koji propis ili odredbu propisa znači upućivanje na taj propis ili odredbu propisa onako kako su oni izmijenjeni ili dopunjeni i na snazi u predmetno vrijeme, i uključuje sve propise podložne tom propisu koji su u predmetno vrijeme na snazi.

Ako se pojedini Ugovor s Korisnikom razlikuje od odredbi Uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinog Ugovora.

TEMELJ ZA PRUŽANJA USLUGA
SIGNUM MAX pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između SIGNUM MAX-a i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Ugovor može biti sklopljen:

1.    potpisivanjem pisane isprave o ugovoru od strane ovlaštene osobe SIGNUM MAX-a i ovlaštene osobe Korisnika;

2.    ispunjavanjem i potvrdom Narudžbenice od strane Korisnika te potvrđivanjem Korisnikove Narudžbe od strane SIGNUM MAX-a u pisanom obliku;

3.    bezuvjetnim prihvatom SIGNUM MAX-ove ponude od strane Korisnika u pisanom obliku.

Izmjena uvjeta i odredbi sadržanih u ovim Uvjetima od strane Korisnika ne obvezuju SIGNUM MAX, osim u slučaju kada je SIGNUM MAX u vezi navedenog dao svoj pisani pristanak.

Korisnik na svoju vlastitu odgovornost primjenjuje bilo koji savjet ili preporuku koji su Korisniku ili njegovim zaposlenicima ili agentima dani od strane SIGNUM MAX-a ili njegovih zaposlenika ili agenata glede primjene ili korištenja Usluga, a koji nisu potvrđeni pisanim putem od strane ovlaštene osobe SIGNUM MAX-a, te SIGNUM MAX ne odgovara ni za koji takav savjet ili preporuku koji nisu potvrđeni pisanim putem od strane ovlaštene osobe SIGNUM MAX-a.

SIGNUM MAX se, odmah po saznanju, obvezuje ispraviti bilo koju tipografsku, administrativnu ili drugu pogrešku ili propust na svojim internetskim stranicama ili bilo kojem prodajnom materijalu, Narudžbenici, ponudi, cjeniku, prihvatu ponude, fakturi ili drugom dokumentu ili informaciji izdanoj od strane SIGNUM MAXa, ali  SIGNUM MAX ne snosi odgovornost za štetu koja Korisniku ili trećoj osobi eventualno nastane zbog ili u vezi s time.

PONUDA
Ponude SIGNUM MAX-a koje su izrađene na temelju nepreciznih podataka ili nepotpunih  Materijala neobvezujuće su i kao takve su i označene na poslovnoj dokumentaciji smatraju se informativnim te će biti podložne naknadnoj potvrdi.

Korisnik prima na znanje da su sve ponude SIGNUM MAX-a podložne su naknadnoj potvrdi od strane ovlaštenih osoba  SIGNUM MAX-a.

NARUDŽBE I SPECIFIKACIJE
Korisnikova Narudžba smatra se prihvaćenom od strane SIGNUM MAX-a samo u slučaju da je potvrđena pisanim putem (u pravilu se to čini popratnim pismom u kojem se potvrđuje i prihvaća Narudžba te navode podaci za uplatu Naknade za naručenu Uslugu) od strane SIGNUM MAX-a.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za točnost podataka (uključujući specifikacije) danih u trenutku podnošenja Narudžbe neovisno o načinu njezina podnošenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na podnošenje Nardužbe pisanim putem ispisivanjem Narudžbenice, telefonskim putem i emailom) SIGNUM MAX-u. Osim toga, Korisnik je dužan SIGNUM MAX-u staviti na raspolaganje sve potrebne Materijale vezane za Uslugu dovoljno vremena unaprijed kako bi SIGNUM MAX bio u mogućnosti izvršiti Ugovor u skladu s njegovim odredbama.

Svaka strana zadržava sva prava na tehničku i svu drugu poslovnu dokumentaciju koju je dala na uvid drugoj strani. Strana koja je primila takvu dokumentaciju priznaje navedena prava i neće ni u kojem slučaju bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane staviti navedene dokumente na raspolaganje trećoj strani, niti djelomično niti u cijelosti. Također se strane obvezuju koristiti poslovnom dokumentacijom samo u svrhu ugovaranja pravnog posla između njih samih i ni u bilo koje druge svrhe.

Usluge, a kako su one specificirane, SIGNUM MAX će pružiti sukladno Narudžbi (pod uvjetom da je ona prihvaćena od strane SIGNUM MAX-a) ili na drugi način kada je tako određeno ovim Uvjetima.

SIGNUM MAX zadržava pravo izvršiti promjene vezano za Usluge koje su potrebne kako bi se postupalo sukladno primjenjivim zakonskim ili drugim propisima u Republici Hrvatskoj, s time da SIGNUM MAX uvijek ima pravo izvršiti one promjene vezano za Usluge kojima se bitno ne mijenja priroda ili kakvoća Usluga.

Korisnikova Narudžba koja je prihvaćena od strane SIGNUM MAX-a ne može biti otkazana od strane Korisnika, izuzev u slučaju pisanog pristanka SIGNUM MAX-a i pod uvjetom da Korisnik u cijelosti SIGNUM MAX-u naknadi sve gubitke (uključujući gubitak zarade), troškove, štetu, naknade i izdatke nacrte, dizajn ili predloške, te sve druge aktivnosti u izvedbi usluge izvršenih na zahtjev Korisnika, a koje je SIGNUM MAX imao kao posljedicu takvog otkazivanja.

NAKNADE I PLAĆANJA
Izuzev ukoliko je drukčije dogovoreno pisanim putem, Naknade i bilo koji drugi iznosi plativi sukladno Ugovoru (uključujući bilo koje dodatne iznose dogovorene između SIGNUM MAX-a i Korisnika za pružanje Usluga ili koji su, prema vlastitoj SIGNUM MAX-ovoj ocjeni, potrebni kao posljedica Korisnikovih uputa i/ili nedostatka uputa i/ili bilo kojeg uzroka koji se može pripisati Korisniku) moraju biti plaćeni od strane Korisnika (zajedno s primjenjivim Porezom na dodanu vrijednost, bez prijeboja ili odbitka) odmah po primitku svakog računa, predračuna ili pisanog dopisa (uključujući, ali ne ograničavajući se na  poruku e pošte) s uputama za plaćanje.

SIGNUM MAX prihvaća slijedeće načine plaćanja: Payway (internetsko plaćanje kreditnim karticama Visa, Diners, Mastercard, American Card) i uplate na SIGNUM MAX-ov poslovni bankovni račun.

Osim ukoliko je drukčije određeno od strane SIGNUM MAX-a u pisanom obliku, Korisnik je dužan Naknadu za Usluge platiti unaprijed.

SIGNUM MAX neće započeti s pružanjem Usluga dok ne primi uplatu Naknade za naručene Usluge. SIGNUM MAX zadržava pravo obustaviti ili prekinuti pružanje Usluga te raskinuti Ugovor s Korisnikom i obustaviti pružanje Usluga, bez obavještavanja Korisnika o tome, ukoliko naknada ne primi Naknadu u skladu s rokovima plaćanja za svaku od Usluga, kako ti rokovi budu priopćeni Korisniku od strane SIGNUM MAX-a.

Bilo kakve troškove trećih osoba (uključujući, ali ne i ograničavajući se na, sudske troškove), koji SIGNUM MAX-u mogu nastati vezano za naplatu Naknade za Usluge pružene Korisniku (primjerice, troškove slanja opomene ili bankovne transfere za koje  SIGNUM MAX plati bankovne troškove), Korisnik je dužan platiti odmah po primitku pismene obavijesti o tome od strane SIGNUM MAX-a.

Vezano za rok u kojem plaćanje Naknade mora biti izvršeno, Korisnik prima na znanje da će se plaćanje Naknade smatrati neizvršenim dok novčana sredstva ne sjednu na SIGNUM MAX-ov bankovni račun, neovisno o tome na koji način je Korisnik izvršio plaćanje (kreditnom karticom, novčanim transferom, Paypalom itd.).

Ako Korisnik osporava obračunati iznos Naknade, o tome mora obavijestiti SIGNUM MAX pisanim putem u roku od 8 dana od kada je primio obračun, koji se u pravilu šalje u obliku pisanog dopisa s uputama za plaćanje. U takvom slučaju Korisnik je dužan platiti iznos Naknade koji ne osporava, ukoliko takav postoji, u roku plaćanja navedenom u obračunu, dok je osporavani ostatak iznosa Naknade dužan platiti nakon rješidbe spora. U slučaju da takav spor glede iznosa Naknade bude riješen u korist SIGNUM MAX-a i to uključujući, ali ne ograničavajući se na priznanje osnovanosti iznosa od strane Korisnika ili odlukom suda, Korisnik je dužan uz dugovani iznos Naknade platiti i najviši zakonski dopušteni iznos kamata tekućih od dana dospijeća Naknade.

Radi izbjegavanja ponavljanja, Korisnik se upućuje da vezano za pravila dostave prouči odredbe “OSTALO”.

VLASNIŠTVO OPREME
Vlasništvo bilo kakve opreme koje SIGNUM MAX stavi na raspolaganje Korisniku u sklopu pružanja Usluga ostaje vlasništvo SIGNUM MAX-a, osim ako Korisnik u cijelosti plati SIGNUM MAX-u naknadu za takvu opremu i sve druge iznose koje Korisnik duguje SIGNUM MAX-u s bilo kojeg osnova.

U slučaju da je Korisniku prestao pravni osnov posjeda na opremi, Korisnik je dužan dopustiti SIGNUM MAX-u, njegovim agentima i zaposlenicima da u bilo koje doba pristupe prostoru gdje se takva oprema, stavljena na raspolaganje od strane SIGNUM MAX-a, nalazi kako bi ju isti preuzeli.

VLASNIŠTVO NAD PROIZVODIMA
SIGNUM MAX zadržava pravo vlasništva nad svim proizvodima koje je za Korisnika izradio dok ne primi punu uplatu u skladu s Ugovorom ili prihvaćenom, putem pisane narudžbe, ponudom SIGNUM MAX-a.

SIGNUM MAX ima pravo držati u svome posjedu proizvode koje je Korisnik  naručio dok ne primi punu uplatu ako nije drukčije dogovoreno. Tijekom razdoblja zadržavanja prava vlasništva i posjeda nad proizvodima koje je Korisnik  naručio isti je dužan snositi troškove održavanja i osiguranja proizvoda od krađe, kvara, pada sustava, požara, poplave i drugih rizika, i to na način koji neće ići na štetu SIGNUM MAX-ova prava na zadržavanje vlasništva dok proizvodi nisu plaćeni u cijelosti.

ISPORUKA
Rok isporuke definira se u ponudi.

SIGNUM MAX može jednostrano produljiti vrijeme isporuke za razuman rok u slučajevima:

a) ako potrebna informacija koju je zatražio radi izvršenja Usluge nije primljena na vrijeme, ili ako je Korisnik naknadno promijenio informacije i time uzrokovao kašnjenje pri isporuci proizvoda i/ili usluga;

b) ako dođe do zapreka koje ne može spriječiti niti predvidjeti primjenjujući pažnju dobrog gospodarstvenika. Takve zapreke uključuju, ali nisu ograničene na: epidemije, mobilizaciju, rat, revoluciju, prekide proizvodnje i izrade robe i pružanja usluga, nesreće, ratne sukobe, kasne ili manjkave isporuke poddobavljača sirovina, polu-proizvoda ili gotovih proizvoda, ako dođe do potrebe da se unište ili bace kao neupotrebljivi važni dijelovi proizvodnje, službene državne mjere ili propusti državnih ili javnih tijela, prirodne katastrofe ili višu silu;

c) ako Korisnik ili treća strana kasne s radom koji se mora obaviti, ili s izvedbom ugovornih obveza, a pogotovo ako Korisnik ne poštuje uvjete plaćanja.

Osim ako nije drukčije ugovoreno, Naručitelj robu preuzima u sjedištu SIGNUM MAX-a.

KVALITETA ROBA I/ILI USLUGA
Uobičajena odstupanja u izvedbi i materijalu, uključivo ali ne isključivo, vezana uz vjernost reprodukcije prema originalu, vrijednost tona boje i kvaliteti materijala (papir, karton, plastika i ostali) nisu temelj za reklamaciju (zbog nedostatka).

PREUZIMANJE ROBA I/ILI USLUGA
SIGNUM MAX obavlja kontrolu kvalitete proizvoda i usluga prije otpreme isporuke. Ako se drukčije ne ugovori, primjenjuju se standardi kontrole kvalitete SIGNUM MAX.

Kontrola kvalitete koja premašuje okvire standarda kontrola kvalitete SIGNUM MAX-a na zahtjev Korisnika trošak je Korisnika.

Korisnik je dužan izvršiti kontrolu kvalitete proizvoda i/ili usluga i odmah pismeno obavijestiti SIGNUM MAX o eventualnim manama na proizvodima i/ili uslugama, a najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana preuzimanja robe i/ili usluge. Protekom ovog roka smatra se da Korisnik nema primjedbi na isporučen i preuzet proizvod i/ili uslugu.

Autorski ispravci (naknadne izmjene teksta, preinake na slikama, promjene prijeloma i tome slično) koji nisu sadržani u cijeni ponude, osim ako to nije posebno navedeno, dodatno se zaračunavaju u skladu s troškom.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Korisnik (ili odnosna treća osoba gdje je to primjenjivo) zadržava prava intelektualnog vlasništva na Korisničkim materijalima, no SIGNUM MAX-u se odobrava neisključiva licencija za korištenje Korisničkih materijala u svrhu pružanja Usluga sukladno Ugovoru.

SIGNUM MAX zadržava sva prava vezana uz nacrte, ponude, projekte i povezane crteže, dimenzionirane skice te opise. Korisnik ne smije uporabiti ove dokumente na način koji izlazi iz okvira ovih Uvjeta, čak i onda ako ne potječu od Korisnika. Ovi se predmeti ne smiju kopirati, umnožavati niti se smije omogućiti pristup tim predmetima trećim osobama. Na zahtjev, predmeti se moraju odmah vratiti SIGNUM MAX-u.

Originali (vizuali, renderi, kompozicije , tehnička dokumentacija i ostalo) što ih je izradio SIGNUM MAX, reprodukcijska dokumentacija (fotografski snimci, podaktovni mediji, grafičke montaže, i ostalo) i alati (štance i ostalo) ostaju vlasništvo SIGNUM MAX i ne isporučuju se.

SIGNUM MAX i Korisnik, svaki za sebe jamče autentičnost podataka, brendova, patenata dizajna koje koristi i s te osnove je odgovoran, svaki u svojoj nadležnosti, ako gore navedena prava budu ugrožena.

Uzorci su intelektualno vlasništvo strane koja ih je dostavila i može njima proizvoljno raspolagati ako to nije onemogućeno vrstom i načinom proizvodnje.

Bez posebnog pisanog dogovora SIGNUM MAX nije dužan čuvati fotolite, filmove, slogove, otiske i alate, te ostalu dokumentacji vezanu za Usluge. 

NAKNADA ŠTETE OD STRANE KORISNIKA
Korisnik se ovime obvezuje u cijelosti naknaditi štetu SIGNUM MAX-u, njegovim predstavnicima, zaposlenicima, agentima, podizvođačima i povezanim trgovački društvima i preuzeti odgovornost za sve troškove, zahtjeve, gubitke, štete ili izdatke (uključujući, ali ne ograničavajći se na, pravne troškove) koji su nastali ili uzrokovani SIGNUM MAX-u ili bilo kojem njegovom predstavniku, zaposleniku, agentu, podizvođaču ili povezanom trgovačkom društvu izravno ili neizravno u bilo kojoj jurisdikciji kao rezultat:

- bilo koje povrede bilo koje obveze i/ili jamstva koja Korisnik ima sukladno ovim Uvjetima i/ili Ugovoru; i/ili

- propusta, zakašnjenja u izvršenju ili povrede bilo koje obveze Korisnika u Ugovoru od strane Korisnika ili bilo koje strane za koju Korisnik pravno odgovara.

Korisnik se obvezuje platiti s osnova naknade štete sve troškove i izdatke koje je imao  SIGNUM MAX vezano za bilo koju radnju poduzetu od strane SIGNUM MAX-a u svrhu provedbe odredaba Ugovora neovisno o vrijednosti zahtjeva.

SIGNUM MAX-ova JAMSTVA I ODGOVORNOST
Svi uvjeti, jamstva i odredbe, bilo da su izričiti ili da implicitno proizlaze iz propisa, prakse ili na drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koji se odnose na uporabu razumne pažnje i vještine, prikladnosti svrsi i zadovoljavajućoj kvaliteti (gdje je to primjenjivo) ovime se isključuju u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom i neće se primjenjivati u odnosu na Uslugu odnosno Usluge koje će se pružati sukladno ovim Uvjetima.

SIGNUM MAX ne odgovara za bilo koje usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća osoba.

SIGNUM MAX ne odgovara Korisniku za bilo koji gubitak, štetu, troškove, izdatke ili zahtjeve za kompenzaciju koji proizlaze iz bilo kojeg unesenog Materijala ili uputa danih od strane Korisnika koje su nepotpune, netočne, neprecizne, nečitke, pogrešnog redoslijeda ili dane u pogrešnom obliku, ili koji proizlaze zbog njihovog zakašnjelog davanja ili nedavanja, ili bilo kakve druge greške Korisnika.

SIGNUM MAX ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu bilo kakve prirode koju pretrpi Korisnik, a koja proizlazi iz, ili u svezi s bilo kojom povredom Ugovora od strane Korisnika, ili bilo koje radnje, pogrešnog prikazivanja, greške ili propusta učinjenog od strane, ili u ime Korisnika.

SIGNUM MAX ni u kojim okolnostima nije odgovoran za gubitak ili oštećenje podataka, a Korisnik se obvezuje redovito raditi sigurnosne kopije podataka (backupove) sukladno s najboljom računalnom praksom ili zadržati potpune kopije svih Korisnikovih podataka i Materijala (uključujući i kopije internetskih stranica) koji su dani SIGNUM MAX-u za izvršenje Usluga.

SIGNUM MAX-ova maksimalna ukupna odgovornost prema Korisniku iz ili u svezi s Ugovorom vezano za bilo koji izravni gubitak (ili bilo koji drugi gubitak), u mjeri u kojoj takav gubitak nije isključen ovim odredbama, bez obzira proizlazi li takav zahtjev iz ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti, ne prelazi iznos jednak dvostrukom iznosu Naknade primljene od strane SIGNUM MAX-a vezano za Uslugu odnosno Usluge na koje se takav zahtjev odnosi.

Niti jedna odredba ovih Uvjeta neće se primjenjivati na način da isključi ili ograniči odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu koja je rezultat propusta SIGNUM MAX-a, njegovih zaposlenika ili podizvođača.

SIGNUM MAX ne odgovora Korisniku niti će se smatrati da je u povredi Ugovora ukoliko dođe do bilo koje odgode u izvršavanju, ili neizvršavanja bilo koje SIGNUM MAX-ove obveze vezano za Usluge, ukoliko je odgoda ili neizvršavanje posljedica uzroka izvan SIGNUM MAX-ove razumne kontrole.

RASKID UGOVORA, OBUSTAVA PRUŽANJA USLUGA
Ukoliko bilo koja stranka počini bilo kakvu materijalnu povredu ovih Uvjeta i (ukoliko je moguće popraviti povredu) ne popravi povredu unutar 30 dana nakon što je to od te stranke zatraženo pisanom obavješću, druga stranka može raskinuti Ugovor slanjem pisane obavijesti.

SIGNUM MAX može raskinuti ugovor davanjem pisane obavijesti Korisniku s trenutnim učinkom ukoliko je:

- Korisnik trgovačko društvo, a donesena je odluka o likvidaciji ili je podnesen zahtjev za otvaranje stečajnog postupka; ili je

- Korisnik pojedinac, koji je prezadužen; Imenovan stečajni i/ili predstečajni upravitelj ili likvidator (u slučaju kada je Korisnik trgovačko društvo); Korisnik prestane s poslovanjem ili prijeti prestankom poslovanja.

U slučaju da dođe do bilo koje okolnosti navedene u prethodnim odredbama SIGNUM MAX ima pravo zadržati bilo koji iznos koji mu je plaćen od strane Korisnika i naplatiti bilo koji dospjeli iznos bilo da je za njega izdan račun na dan raskida ili nije.

Nakon raskida ili isteka Ugovora iz bilo kojeg razloga:

SIGNUM MAX nije obvezan zadržati Korisnikove podatke i Materijale pohranjene na SIGNUM MAX- ovim serverima i ima pravo onemogućiti pristup bilo kojoj internetskoj stranici i/ili mreži putem koje je Korisnik primao Usluge na temelju Ugovora;

Korisnik nema pravo izravno ili neizravno pokušati pristupiti Uslugama nakon što je Ugovor raskinut ili istekao; i

sve odredbe Ugovora koje prema svome smislu moraju ostati na snazi i nakon raskida, ostaju u punoj snazi te proizvode potpuni učinak.

Ukoliko SIGNUM MAX raskine Ugovor sukladno odredbama ovih članaka, SIGNUM MAX ima pravo prihvatiti ili odbiti bilo koji zahtjev za pružanjem Usluga u budućnosti postavljen od strane tog Korisnika, a ukoliko ga prihvati, Korisnik je dužan izvršiti plaćanje dugovanih iznosa sukladno Ugovoru i standardnu SIGNUM MAX-ovu Naknadu za ponovno naručene Usluge koja se primjenjuje u to vrijeme. SIGNUM MAX, pri tome, nije obvezan ponovno započeti s pružanjem Usluga sve dok dugovani iznosi Naknade i iznosi Naknade za ponovno naručene Usluge ne budu plaćeni u cijelosti.

POVJERLJIVOST
Stranke suglasno utvrđuju da neće:  otkriti Povjerljive podatke primljene od strane druge stranke; ili rabiti Povjerljive podatke osim u svrhu izvršavanja obveza iz Ugovora.

Stranke imaju pravo otkriti Povjerljive podatke koje su primile jedna od druge samo onim svojim odgovornim zaposlenicima, konzultantima, podizvođačima, dobavljačima ili pravnim savjetnicima koji moraju primiti podatke tijekom izvršavanja Ugovora ili sukladno zakonu.

Obveze glede povjerljivosti ne primjenjuju se na bilo koji podatak koji:

- jest ili naknadno postane dostupan javnosti na način drugačiji od povrede od strane stranke koja primi podatak; ili

- je već poznat stranci koja je primila podatak prije otkrivanja od strane stranke koja je otkrila podatak;

- je pribavljen neovisnim naporima stranke koja je primila podatak;

- je stranka koja je primila podatak primila na zakonit način od treće osobe bez ograničenja glede uporabe istog; ili

- je zatražen od strane nadležnog pravosudnog ili upravnog tijela.

OSTALO
Ovi Uvjeti (zajedno s bilo kojim uvjetima sadržanim u Narudžbi koja je prihvaćena od strane SIGNUM MAX-a sukladno odredbama ovih Uvjeta i bilo kojem drugom dokumentu koji je sastavni dio Ugovora) sastavni su dio cjelokupnog Ugovora između stranaka, stavljaju izvan snage bilo kakav prethodni Ugovor ili pogodbu i ne mogu se mijenjati osim pisanim putem između stranaka. Svi drugi uvjeti, izričiti ili koji proizlaze iz zakona ili na drugi način, isključeni su u najvedoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Obavijest koja se zahtijeva sukladno ovim Uvjetima od bilo koje stranke mora biti u pisanom obliku, a dostavlja se ili putem e-maila ili putem telefaksa ili preporučenom poštom i to:

SIGNUM MAX-u: na e-mail adresu sugnummax@signummax.hr u slučaju dostave obavijesti putem e-maila; na adresu sjedišta ili na drugu adresu za korespondenciju koju SIGNUM MAX stavi na raspolaganje Korisniku u slučaju dostave obavijesti preporučenom poštom.

Korisniku: na e-mail adresu ili poštansku adresu specificiranu od strane Korisnika pri Narudžbi Usluga ili na drugu e-mail adresu ili adresu za korespondenciju ili broj telefaksa koji Korisnik stavi na raspolaganje SIGNUM MAX-u.

Smatra se da je obavijest dostavljena: kod dostave obavijesti putem e-maila u trenutku slanja poruke na e-mail adresu iz prethodnih odredbi; kod dostave obavijesti putem preporučene pošte dva radna dana od predaje ispravno adresirane pošiljke pošti ili dostavnoj tvrtki.

Ukoliko sud ili bilo koje nadležno tijelo nađe bilo koju odredbu ovih Uvjeta nevaljanom ili neprimjenjivom u cijelosti ili djelomično, to neće imati utjecaja na pravovaljanost drugih odredaba ovih Uvjeta i ostatka predmetne odredbe.

Prava i obveze Korisnika sukladno Ugovoru sklopljenom sa SIGNUM MAX-om osobna su i Korisnik se obvezuje da neće, bez prethodne pisane suglasnosti od strane SIGNUM MAX-a, prenijeti, iznajmiti, naplatiti, dati pod licenciju ili na drugi način prenijeti takva prava i obveze u cijelosti ili djelomično.

SIGNUM MAX zadržava pravo na angažiranje trećih osoba kao podizvođača za izvršenje bilo koje obveze koje ima i/ili prijenos ili cijelog Ugovora ili dijela Ugovora trećoj osobi.

Stranke nisu odgovorne za bilo koji gubitak koji pretrpi druga stranka i neće se smatrati da su u zakašnjenju u slučaju bilo kakvih odgoda ili neizvršavanja obveza (osim vezano za plaćanje) koje su rezultat radnji ili uzroka izvan njihove razumne kontrole ili više sile, te propisa bilo koje državne ili iznaddržavne vlasti.

Propust ili odgoda bilo koje stranke u korištenju bilo kojeg prava sukladno Ugovoru neće se smatrati odricanjem od toga prava, niti de se odricanje bilo koje stranke od pozivanja na bilo koju povredu Ugovora od strane druge stranke smatrati odricanjem od pozivanja na bilo koju naknadnu povredu iste ili druge odredbe Ugovora.

SIGNUM MAX ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke, kojima obavještava svoje Korisnike o promjenama postojećih usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanim uz korištenje SIGNUM MAX-ovih usluga. Korisnik ima pravo pisanim putem zatražiti prestanak primanja prethodno navedenih informativnih materijala.

Na sva pitanja koja proizlaze iz Ugovora i/ili u svezi s Ugovorom primjenjuje se hrvatsko pravo.

Za rješavanje bilo kojeg spora koje stranke ne uspiju riješiti mirnim putem u razumnom roku od nastanka spora, rješavanje spora povjeriti će se stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od __01.05.__  2015. godine.